Warunki

Przedmiot

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie (w tym dostęp do) witryny internetowej baza.fsma.pl zarządzanej przez Fundację SMA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Forcie 10 lok. 99 (zwanej dalej „Fundacja SMA”, „my” lub „nas”), w tym treści udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryna Internetowa”).

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej („użytkownik”), niniejszym akceptuje Warunki użytkowania obowiązujące w czasie wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie przez użytkownika z Witryny Internetowej podlega aktualnym Warunkom użytkowania z dnia, w którym użytkownik korzysta z Witryny Internetowej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że wyraża na nie zgodę. Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien powstrzymać się od korzystania z Witryny Internetowej. Uzyskując dostęp do Witryny Internetowej i jej Treści, użytkownik każdorazowo akceptuje niniejsze Warunki użytkowania.

Witryna Internetowa nie stanowi ani nie może stanowić źródła porad ani środków do ustanowienia jakichkolwiek relacji komecyjnych między użytkownikiem a nami.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany, bez uprzedniego powiadomienia, Treści udostępnianej w Witrynie Internetowej. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do całej Witryny Internetowej lub niektórych jej części. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Witryna Internetowa nie będzie dostępna, całkowicie lub częściowo, przez jakikolwiek czas.

Korzystanie z Witryny Internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny Internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, były świadome niniejszych Warunków użytkowania i ich przestrzegały.

Jeżeli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny, hasło logowania lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, użytkownik zobowiązany jest traktować te informacje jako poufne i nie może ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika, czy zostały przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli naszym zdaniem użytkownik nie wywiązał się z któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Korzystając z Witryny Internetowej i udostępnianych przez nią możliwości w zakresie gromadzenia danych, użytkownik zobowiązuje się umieszczać w Witrynie Internetowej informacje zgodne ze stanem faktycznym lub swoją najlepszą wiedzą.

Korzystając z Witryny Internetowej, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowi, naszym interesom lub prawom ani wizerunkowi, interesom lub prawom któregokolwiek z podmiotów współpracujących z nami, ani które mogą uszkodzić Witrynę Internetową, pozbawić ją użyteczności lub ją przeciążyć, lub które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie z Witryny Internetowej przez innych odwiedzających.

W Witrynie Internetowej wdrażamy środki bezpieczeństwa służące do wykrywania obecności wirusów i szkodliwego kodu. Niemniej jednak użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dotyczące systemów komputerowych w Internecie nigdy nie dają całkowitej pewności. Z tego powodu nie możemy zagwarantować braku wirusów ani jakichkolwiek innych elementów, które mogą negatywnie wpływać na systemy komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) użytkownika lub danych i plików znajdujących się na systemie użytkownika.

Treść

Dokładamy wszelkich starań, aby Treść była użyteczna, dokładna, kompletna, istotna i aktualna, jednak nie gwarantujemy, że taka była, jest i będzie. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy i pomyłki w odniesieniu do Treści i Witryny Internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność wynika z oszustwa lub podania przez nas fałszywych informacji.

Włączenie Treści do Witryny Internetowej w żaden sposób nie stanowi świadczenia żadnego rodzaju usług. Fundacja SMA wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie Treści.

Prawa własności intelektualnej

Cała Treść Witryny Internetowej należy do nas lub jest przez nas użytkowana na podstawie udzielonej nam licencji. Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie Internetowej (w tym tekst, fotografie, elementy graficzne, klipy wideo i inne materiały), jest chronione prawem autorskim, prawem do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej i jej Treści, niezależnie od tego, czy należą one do nas, czy też do osoby trzeciej. Użytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały udostępnione przez Witrynę Internetową.

W żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub użytkowanie Witryny Internetowej przez użytkownika nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej lub Treści innych niż określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym wyraźnie zabronione jest powielanie, przekształcanie, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie, wydzielanie fragmentu, ponowne wykorzystywanie, ponowne wysyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, jakiejkolwiek części Witryny Internetowej lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub gdy zezwala na to prawo właściwe lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw.

Linki

W Witrynie Internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie nie powiązane z nami. Umieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych osób trzecich nie świadczy o zatwierdzeniu przez nas tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę osób trzecich połączoną z tą Witryną Internetową. Nie sprawdziliśmy wszystkich stron internetowych połączonych z Witryną Internetową i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, poprawność i rzetelność. Korzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Dane osobowe

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega naszej Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania i dostępna jest tutaj.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że Witryna Internetowa lub Treść są dokładne, kompletne, wolne od błędów lub rzetelne, ani też że korzystanie z Witryny Internetowej lub Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że funkcjonalne aspekty Witryny Internetowej lub Treści będą wolne od błędów ani że serwery, które je udostępniają, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników. Korzystanie z Witryny Internetowej lub Treści odbywa się na własne ryzyko, a wszystkie treści Witryny Internetowej są dostarczane użytkownikowi bez żadnych gwarancji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania Witryny Internetowej lub Treści lub w związku z ich użytkowaniem, w tym za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. Na przykład nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z Witryny Internetowej, przerwę w działalności, utracone zyski lub utracone dane, niezależnie od formy działania.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszystkie kwestie dotyczące tej Witryny Internetowej i jej Treści podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.

Zmiany

Niniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie z tej Witryny Internetowej podlega warunkom obowiązującym w czasie dostępu do Witryny Internetowej i jej Treści. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że jest z nimi zaznajomiony.

Kontakt

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszych Warunków użytkowania prosimy kierować na adres: Fundacja SMA, ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa, email: [email protected].